STRATEGISCHE PERSONEELS ANALYSE

Het HRM Suite maakt het mogelijk dat de verantwoordelijk leidinggevende jaarlijks de kennis en competenties zijn / haar medewerkers in kaart brengt. Het kennisprofiel dat nodig is om nader omschreven taken in de toekomst te kunnen invullen dient als referentiekader om het huidige personeelsbestand door opleiding / training op het juiste niveau te brengen. Tevens wordt - bij volledig benutte functionaliteit - inzicht worden verschaft in mobiliteit, in- en uitstroom.

Binnen de SPA Module worden onderstaande gegevens van de medewerker (jaarlijks in kaart) gebracht.Op individueel niveau kan de aanwezige kennis concreet worden gemaakt door een beschrijving te maken van de kennis van de medewerker. Optioneel kan hier een kenniskleur aan worden toegekend, zodat ook kan worden geverifieerd of de medewerker de juiste ‘kennissoort’ beheerst. De resultaatscores van de strategische werkgroepen voor de beschreven kennisvelden per hoofdtaak dienen hierbij als referentiemateriaal. Een eventuele tekortkoming in het kennisprofiel van de medewerker wordt in een vroeg stadium inzichtelijk gemaakt.
De module faciliteert het scoren van de vijf kenniskleuren en presenteert - zowel cijfermatig als grafisch - de resultaten uit heden en verleden c.q. toekomst als referentie. Het aantal jaren dat vooruit gekeken wordt is instelbaar.
Naast de scores kunnen de ontwikkelbehoeften van de competenties van de medewerkers in kaart worden gebracht. Het product van  ontwikkelbehoefte en de ontwikkelbaarheid van de competentie levert als resultante de ontwikkelinspanning.

De resultaten van de analyse van de benodigde kennis en competenties voor de toekomstige taakvervulling kan per medewerker worden geadministreerd. Als eerste kan de leidinggevende de ‘gaps’ in kennis en competenties in kaart brengen. Hierbij kan hij / zij de afweging maken of de tekortkomingen van belang zijn bij de toekomstige taakvervulling. Zo ja, kan bij de te nemen maatregelen in eerste stap worden gezet in een eventueel mobiliteitstraject, dat binnen de Talenten Module nader geconcretiseerd kan worden. Aldus wordt een brug worden geslagen naar de het talentenprogramma, waar de mobiliteit en opleidingsmogelijkheden inzichtelijk worden gemaakt.

 

 

 


Back ...
Tekstvak: Onze medewerkers zijn doorslaggevend …. die van U toch ook?

>>>  HRM SUITE — SPA MODULE <<<

Tekstvak: KENNIS

Kennis is dat wat geweten en toegepast wordt door de mens, een machine, of door de maatschappij als geheel. Veel van de menselijke activiteit vereist specifieke kennis, ervaring en vaardigheid. In de context van de strategische personeelplanning binnen de HRM Suite wordt kennis gerubriceerd in vijf kenniskleuren.


De SPA module is het kloppend hart van het de Suite. Uitgangspunt is de medewerker met een bepaalde functiegroep die binnen zijn / haar de organisatieonderdeel wordt gescoord. Hierbij kan een nadere differentiatie worden gemaakt op hoofdtaakniveau. Aan de functiegroep kan een tevens functiealias (speciale rol met een afwijkend kleurenpallet c.q. dominante competenties die door de strategische werkgroepen zijn gedefinieerd) en / of aandachtsgebied worden toegekend. Met behulp van het aandachtsgebied kan binnen functiegroepen een nadere detaillering worden gemaakt.

Tekstvak:  © 2012  by Nice ICT Consultancy - Alle rechten voorbehouden

Disclaimer

Tekstvak: KENNISKLEUREN

Dit instrument is ontwikkeld op initiatief van Rijkswaterstaat door specialisten op het gebied van kennismanagement en organisatieontwikkeling, in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam. De kracht van de methodiek is, dat op alle niveaus in de organisatie - in korte tijd - een discussie op gang komt over kennisbehoefte, kennisontwikkeling en de mogelijkheden om deze ontwikkeling daadwerkelijk vorm te geven. De besluitvorming over kennis wordt hierdoor aanzienlijk versneld.

Uiteindelijk zijn vijf typen kennis onderscheiden. Elk type kennis kreeg een eigen kleur. Zo is de blauwe kennis, operationele kennis, meestal inhoudelijk van aard. Groene kennis is kennis van normen en standaarden. Rode kennis staat voor de kennis van de bestuurlijke en maatschappelijke omgeving waarin de organisatie moet werken. Witte kennis is gebonden aan de medewerkers en wordt ook wel geheugenkennis genoemd.
En tot slot is er zwarte kennis, kennis om de markt daadwerkelijk te kunnen sturen en als regisseur op de markt.