Ieder functieprofiel bestaat uit een kernprofiel en een kwaliteiten profiel. In het kernprofiel staan het doel, de beoogde resultaten en benodigde competenties en gedragsindicatoren beschreven. Het kwaliteitenprofiel (aanvullende eisen) beschrijft de benodigde werkervaring, kennis en opleidingen.

Functiecluster is het topobject van het functiegebouw. Onder een functiecluster ressorteren een of meer functiegroepen. Een functiegroep bestaat uit een groep leden die een gemeenschappelijk beroep, functie, vak of praktijk uitoefenen. De NICE HRM Suite toont een alfabetische lijst met alle voorkomende functiegroepen binnen uw organisatie. Elk functieprofiel binnen uw functiegebouw bestaat uit een beperkt aantal resultaten op een aantal  nader te definiëren werkvelden. Deze werkvelden (resultaatgebieden) zijn in principe een vaststaand gegeven. 
Binnen HRM Suite kent elk functieprofiel een set gedragsindicatoren met hieraan gekoppeld een of meerdere competenties. De competenties zijn gerubriceerd per werkveld.
Prestatie indicatoren zijn meetbare grootheden die een verband hebben met de succesfactoren - dát waaraan je het succes afmeet. Hierbij zijn de normen c.q. doelen die worden gesteld van belang voor de gewenste score op een prestatie-indicator - dát waarmee je bepaalt of er daadwerkelijk sprake is van succes.

In het kwaliteitenprofiel kunnen de specifieke aanvullende eisen voor een functiegroep worden geadministreerd. Het betreft hier met name de benodigde vakkennis, het opleidingsniveau en -richting, de werkervaring en de senioriteit. In het kwaliteitenprofiel wordt de koppeling met het kennismanagement binnen uw organisatie gerealiseerd. De specifieke vakkennis kan worden gekoppeld aan een kennisveld en optioneel kan de kennis worden voorzien van een of meer kenniskleuren.

Afhankelijk van de toegekende autorisaties kunnen de functiegebouw gegevens door verschillende gebruikersgroepen vanuit verschillende modules worden bewerkt c.q. geraadpleegd. Door de koppeling met de competentiegids ontstaat een krachtige ondersteunende raadpleegfunctionaliteit.

De overzichten worden gepresenteerd in mooie lay out en kunnen worden geexporteerd in meerdere ‘formaten’, o.a. PDF en XML.

Tekstvak: Onze medewerkers zijn doorslaggevend …. die van U toch ook?
Tekstvak: FUNCTIEGEBOUW

Binnen de HRM Suite kunnen een ongelimiteerd aantal resultaatgerichte functieprofielen, verdeeld in functieclusters, overzichtelijk worden geadministreerd.

Elk profiel bestaat uit een beperkt aantal resultaten op een aantal te definiëren werkvelden.

Het accent bij de definitie van functieprofielen binnen de HRM Suite ligt niet op taken, maar op doelen en resultaten.

De taakstelling - met name de toekomstige - wordt in handen gelegd van strategische werkgroepen, die de richting bepalen voor de verschillende processen binnen de organisatie.


Back ...

>>>  HRM SUITE — FUNCTIEGEBOUW <<<

Tekstvak:  © 2012  by Nice ICT Consultancy - Alle rechten voorbehouden

Disclaimer